Kooli õppekava

TOIMETULEKUÕPPE  AINEKAVAD:
elu ja toimetulekuõpe
eesti keel
matemaatika
kunst ja käeline tegevus
muusikaõpetus
tööõpe  (puhastusteeninduse, kodunduse, puutöö suund)
kehaline kasvatus
rütmika
valikaine - arvutiõpetus


LIHTSUSTATUD  ÕPPE  AINEKAVAD:
ajalugu
eesti keel
inimeseõpetus
kehaline kasvatus
kunstiõpetus
loodusõpetus
matemaatika
muusikaõpetus
tööõpetus
tööõpetus - käsitöö  (käsitöö suund)
tööõpetus - puidutöö  (puidutöö suund)
valikaine - arvutiõpetus
valikaine - inglise keel
valikaine - liiklusõpetus
valikaine - tehnikaõpetus
valikaine - kodundus

                                         
LIHTSUSTATUD  ÕPPE  AINEKAVAD  LISAÕPPELE:
ÜLDÕPE
eesti keel
matemaatika
eluõpetus
suhtlemisõpetus
inglise keel
muusikaõpetus
kehaline kasvatus

KUTSE-EELNE ÕPE
puhastusteenindus
käsitöö
kodundus ja kokapraktika
arvutiõpetus
tehnikaõpetus
puidutöö
üldehitus


                      
                      
                      


          
.
Õppekava + ainekavad